OGÓLNE WARUNKI PLEBISCYTÓW „ORŁY”

§ 1 Postanowienia wprowadzające

 • 1. Ogólne warunki plebiscytów, mają zastosowanie do wszystkich plebiscytów prowadzonych przez Organizatora pod jednolitą nazwą „Orły”.
 • 2. Organizatorem plebiscytów jest przedsiębiorstwo Beautiful Company Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ulicy Ostrowskiego 13d , wpisaną do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749100, NIP: 8943132676, REGON: 381313360.
 • 3. Plebiscyty organizowane są cyklicznie, w edycjach rocznych z uwzględnieniem podziału na branże.
 • 4. Mając na względzie dobre praktyki kupieckie Organizator plebiscytu ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców celem wyłonienia tych spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie gospodarczej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w plebiscycie

 • 1. W plebiscycie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy określona edycja plebiscytu.
 • 2. Udział w plebiscycie jest bezpłatny.
 • 3. Organizator dołoży należytej staranności, aby przed rozpoczęciem tworzenia klasyfikacji, utworzyć kompletną listę przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w danej branży. Nieznalezienie przedsiębiorcy przez Organizatora z powodu braku figurowania w dostępnych zbiorach przedsiębiorców, jak również brak udziału w plebiscycie nie skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego po stronie przedsiębiorcy.
 • 4. Każde przedsiębiorstwo może w dowolnym czasie zwrócić się do Organizatora o sprawdzenie, czy zostało uwzględnione w zestawieniu. Zgłoszenia takiego winno dokonać się za pomocą kanałów kontaktowych, opublikowanych na stronie internetowej Organizatora. Po wysłaniu zgłoszenia przedsiębiorca otrzyma informację o swoim wyniku punktowym oraz o ewentualnej przyczynie braku przyznania wyróżnienia.
 • 5. W przypadku braku uwzględnienia przedsiębiorcy, bez względu na przyczynę, w źródłowej liście przedsiębiorstw, przedsiębiorcy takiemu przysługuje prawo do poddania się weryfikacji za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora.

§ 3 Metodologia oceny przedsiębiorstw

 • 1. Organizator dokonuje dopasowania profili na portalach internetowych do konkretnych przedsiębiorstw za pomocą automatycznego oprogramowania komputerowego.
 • 2. Następnie Organizator weryfikuje uzyskane wyniki przy pomocy doświadczonej kadry.
 • 3. Organizator pobiera ze wszystkich dopasowanych portali średnią ocenę punktową oraz ilość ocen danego przedsiębiorcy.
 • 4. Aby Organizator mógł pobrać dane o przedsiębiorstwie z określonego portalu, kod źródłowy tego portalu musi być napisany zgodnie z aktualnymi standardami, w szczególności z uwzględnieniem technologii microdata.
 • 5. Publikując listę Laureatów plebiscytu, Organizator udostępnia na stronie danego plebiscytu informację o wszystkich portalach, z których zaczerpnięto informacje o przedsiębiorcach z uwzględnieniem ilości ocen oraz średniej ocen danego przedsiębiorcy.
 • 6. Przedsiębiorcy, którzy negatywnie przeszli weryfikację i nie zostali Laureatami danego plebiscytu mogą zwrócić się z wnioskiem do Organizatora o udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy.
 • 7. Schemat obliczania oceny jest zamieszczany przez Organizatora na stronie internetowej każdego plebiscytu, dla danej branży na podstronie /about.
 • 8. Źródła, które zostały uwzględnione przy obliczaniu oceny końcowej są zamieszczone na stronie internetowej plebiscytu dla wszystkich Laureatów po kliknięciu w nazwę Laureata.

§ 4 Kryteria do otrzymania wyróżnienia

 • 1. Uzyskanie wyróżnienia przez przedsiębiorcę możliwe jest po otrzymaniu oceny końcowej w wysokości większej lub równej 8/10 punktów.
 • 2. Przedsiębiorcy uzyskują wyróżnienie przy uwzględnieniu podziału administracyjnego państwa na miejscowości właściwe dla wykonywania działalności gospodarczej.
 • 3. Przypisanie przedsiębiorcy do danej miejscowości następuje na podstawie właściwego kodu pocztowego, z zastosowaniem listy kodów pocztowych publikowanych przez Pocztę Polską S.A.
 • 4. W przypadku obecności na pierwotnie analizowanej liście przedsiębiorstw, ilości podmiotów w liczbie mniejszej niż 8, dany przedsiębiorca bierze udział w zestawieniu dla powiatu, a nie dla miejscowości. Dotyczy to ilości przedsiębiorstw na liście pierwotnej, a nie liście Laureatów - Laureat może być tylko jeden z danej miejscowości.
 • 5. W każdym mieście i powiecie dodatkowo przyznawane są miejsca 1-3.
 • 6. W celu wyłonienia miejsc 1-3 stosowane są następujące kryteria:
  • a) na pierwszym miejscu znajduje się przedsiębiorstwo z najwyższą oceną końcową (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
  • b) w przypadku takiej samej oceny końcowej wyższe miejsce zajmuje przedsiębiorstwo, które ma większą liczbę ocen;
  • c) w przypadku większej ilości przedsiębiorstw z taką samą oceną końcową i taką samą ilością ocen przydzielane są miejsca ex aequo.
 • 7. W przypadku, kiedy do plebiscytu zgłosi się przedsiębiorstwo, które nie było wcześniej weryfikowane, a spełnia kryteria do otrzymania wyróżnienia - zostaje dodane do grona Laureatów, a na podstronie, zawierającej szczegóły dotyczące ocen tego przedsiębiorstwa zostaje zamieszczona data weryfikacji. Nawet jeśli dodane w trakcie trwania konkursu przedsiębiorstwo ma ocenę wystarczającą do zajęcia 1-3 miejsca w danej lokalizacji, podium pozostaje niezmienione, a dodana firma otrzymuje status Laureata.
 • 8. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo było weryfikowane podczas tworzenia zestawienia i nie przeszło weryfikacji ze względu na zbyt niską ocenę końcową, nie przysługuje mu prawo do kolejnej weryfikacji w danej edycji plebiscytu (danym roku). Kolejna weryfikacja odbywa się wraz z resztą przedsiębiorstw w edycji (roku) następnej. Negatywna weryfikacja przedsiębiorcy nie powoduje po jego stronie prawa do roszczenia odszkodowawczego.

§ 5 Uprawnienia Laureata

 • 1. Informacja o Laureatach opublikowana jest stronach internetowych danego plebiscytu.
 • 2. Każdy Laureat ma prawo do edycji swoich danych - w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie projektu.
 • 3. Każdy Laureat ma prawo do usunięcia jego danych z listy.
 • 4. Każdy Laureat (i tylko laureat) ma możliwość zamówienia dodatkowego pakietu reklamowego. Pakiety materiałów są dedykowane dla danej edycji Plebiscytu. Pakiet materiałów dla pierwszej edycji Plebiscytu obejmuje materiały takie jak: grawerowana tabliczka ze szkła akrylowego, wielkości 20x20cm, drukowaną wersję pamiątkowego dyplomu oraz list gratulacyjny i logo, które przekazywane jest w formie elektronicznej. Pakiet materiałów dedykowany dla drugiej edycji Plebiscytu zawiera: grawerowaną tablicę na chromowanych szynach, drukowaną wersję dyplomu oraz logo, które przekazywane jest w formie elektronicznej. Materiały te są dodatkowe płatne. Cena takich materiałów jest przedstawiana podczas skierowania oferty organizatora do Laureata lub na żądanie Laureata. Cena pakietu reklamowego uzależniona jest każdorazowo od danej edycji plebiscytu i branży, jakiej dotyczy .
 • 5. Zamówienie powyższych materiałów nie jest obowiązkowe - niezamówienie tych materiałów nie wiążę się z żadnym konsekwencjami dla Laureata. Obecność na liście Laureatów nie jest związana za zamówieniem pakietu.
 • 6. Laureat zobowiązuje się do nieprzekazywania materiałów do użytku osób trzecich - zobowiązuje się do użytkowania tych materiałów tylko na potrzeby swojego przedsiębiorstwa.
 • 7. Laureat, który zamówił dodatkowe materiały, o których mowa w punkcie 4. (paragrafu 5) nabywa prawa do używania logo plebiscytu bezterminowo.

§ 6 Dane osobowe i klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator plebiscytu informuje, iż:
 • 1. administratorem danych osobowych przedsiębiorców biorących udział w plebiscycie jest Beautiful Company Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ulicy Ostrowskiego 13d;
 • 2. dane osobowe przedsiębiorców zbierane są podczas składania zamówień pakietów reklamowych. Dane te przetwarzane są na potrzeby wysyłki materiałów.
 • 3. dane osobowe przedsiębiorców przetwarzane będą w celu realizacji edycji plebiscytu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • 4. odbiorcą danych osobowych będą również przedsiębiorstwa kurierskie;
 • 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 6. w celu utworzenia zestawienia Organizator posługuje się nazwami handlowymi, używanymi przez przedsiębiorstwa (publikuje nazwę za Google Maps albo Facebookiem - fanpage - lub też z innego źródła, które przedsiębiorca uznaje za swoją nazwę handlową i taką się posługuje).

§ 7 Postanowienia końcowe

 • 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej plebiscytu.
 • 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Organizator.
 • 3. Skargi i wnioski związane ze stosowaniem regulaminu należy składać do Organizatora.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • 5. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i nie powoduje powstania roszczenia po którejkolwiek ze stron.
 • 6. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Organizatora.
 • 7. Postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 • 8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w formie uchwały Zarządu Organizatora.

§ 8 Konto użytkownika

 • 1. Aby założyć konto w serwisie należy zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook (przycisk “Login via facebook”). Korzystając z tej funkcji użytkownik zdaje sobie sprawę, że organizator plebiscytu będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego koncie w serwisie Facebook. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego Konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu Facebook.
 • 2. Aby założyć konto należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 • 3. Konto użytkownika umożliwia dodawanie oraz usuwanie firm do listy ulubionych firm. Lista jest widoczna tylko i wyłącznie przez użytkownika na podstronie Laureaci/Ulubione po uprzednim zalogowaniu się.